Koolielu

Hoolekogu kooseis

MINISTRI KÄSKKIRI

29.10.2018 nr 1.1-2/18/377

 

Urvaste Kooli hoolekogu

koosseisu kinnitamine

 

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõike 1 ja haridus- ja teadusministri 3. detsembri

2010. a määruse nr 69 „Riigi üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord“ § 3

lõike 1 alusel ning lähtudes Urvaste Kooli direktori 15. oktoobri 2018. a taotlusest:

 

1. Kinnitan Urvaste Kooli hoolekogu järgmises koosseisus:

1) Jane Kask - toetava organisatsiooni esindaja, SA Taheva Sanatoorium;

2) Agnes Laasberg  - lapsevanemate esindaja;

3) Kaja Roots  - õppenõukogu esindaja;

4) Elina Antsi   - õppenõukogu esindaja;

5) Elle Vidder  - toetava organisatsiooni esindaja, Lõuna Lastekaitseüksus; 

6) Riho Roon  - toetava organisatsiooni esindaja, Antsla Vallavalitsus; 

7) Tiiu Rahuoja  - pidaja esindaja, Haridus- ja Teadusministeerium. 

 

2. Tunnistan kehtetuks haridus- ja teadusministri 5. jaanuari 2018. a käskkirja nr 7 „Urvaste

Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine“.

 

3. Käesolevat käskkirja on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest,

esitades kaebuse Tartu Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

 

(allkirjastatud digitaalselt)

Mailis Reps

minister