KOOLIELU

Kodukord


URVASTE KOOLI KODUKORD

I ÜLDOSA

1. Tegutsemise vorm

1.1 Urvaste Kool on üldhariduskool, mis loob võimalused põhihariduse omandamiseks ja koolikohustuse täitmiseks. Põhikoolis on õppekava täitmiseks arvestatud nominaalne õppeaeg üheksa aastat. Põhikooli kooliastmed on: 
1) I kooliaste – 1.–3. klass;
2) II kooliaste – 4.–6. klass;
3) III kooliaste – 7.–9. klass.

2. Kooli alusväärtused

2.1 Urvaste Koolis toetatakse õpilase vaimset, füüsilist, kõlbelist, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut. Luuakse tingimused õpilase võimete tasakaalustatud arenguks ja eneseteostuseks ning teaduspõhise maailmapildi kujunemiseks.

2.2 Urvaste Koolis peetakse oluliseks väärtusi, mis tulenevad Eesti Vabariigi põhiseaduses, ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioonis, lapse õiguste konventsioonis ning teistes Euroopa Liidu alusdokumentides nimetatud eetilistest põhimõtetest. Väärtuste kujunemiseks tingimuste loomisel arvestatakse Urvaste Koolis Võrumaa hariduse arengukavas määratletud põhiprintsiipidega. Õppe- ja kasvatustöös on väärtustatud õppeprotsess ja partnelussuhted – õpilane – lapsevanem – õpetaja- kasvataja

2.3 Koolis üldhariduse omandanud inimesed suudavad ühiskonnaga integreeruda ning aitavad kaasa Eesti ühiskonna jätkusuutlikule sotsiaalsele, kultuurilisele, majanduslikule ja ökoloogilisele arengule.

3. Kooli ülesanne

3.1 Urvaste Koolil on nii hariv kui ka kasvatav ülesanne. Urvaste Kool aitab kaasa õpilase kasvamisele loovaks, mitmekülgseks isiksuseks, kes suudab ennast täisväärtuslikult teostada erinevates rollides: perekonnas, tööl ja avalikus elus ning valida oma huvide ja võimete kohast õpiteed.

3.2 Urvaste Kooli ülesanne on luua õpilasele eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ja arendav õppekeskkond.

3.3 Urvaste Koolist saab õpilane eluga toimetulekuks vajamineva hariduse ja eeloskused tööks. Kooli lõpetaja omab teadmisi, mida suudab igapäevaelus kasutada, on võimeline informatsiooni hankima ja kohandama vastavalt olukorrale, suhtub õppimisse kui elukestvasse tegevusse ning on omandanud eetilise käitumise alused koos tööoskustega.

3.4 Urvaste Kool on õpilaskeskne, turvaline ning õpilaste arengut ning eneseteostust toetav kool.

3.5 Urvaste Kooli tähtsaks ülesandeks on eelkutseõppe programmi rakendamine III kooliastmes ning hooldusõppe edasiarendamine.

4. Õppe korraldamise põhimõtted

4.1 Õppe korraldamisel lähtub Urvaste Kool järgmistest põhimõtetest:
1) kvaliteetne üldharidus on võrdväärselt kättesaadav kõigile isikutele sõltumata nende sotsiaalsest ja majanduslikust taustast, rahvusest, soost, elukohast või hariduslikust erivajadusest;
2) õpilaste liikumisel ühelt kooliastmelt, õppevormilt või haridustasemelt teisele ei ole riiklikest õppekavadest lähtuvaid takistusi;
3) Urvaste Kool lähtub oma tegevuse korraldamisel riiklikes õppekavades väljendatud ühiskonna ootustest, õpilaste vajadustest ja huvidest, arvestades võimaluse korral õpilaste ja vanemate ettepanekuid ja piirkonna eripära;
4) õpilaste vajadusi ja huve arvestatakse Urvaste Kooli õppekava kujundamisel ning individuaalsete õppekavade rakendamisel.

II URVASTE KOOLI ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUS

1. Õppetöö

1.1. Õpilase õppimist Urvaste Koolis tõendab õpilaspilet, mille annab õpilasele välja kool lapsevanema kirjalikul taotlusel vastavalt haridus- ja teadusministri määrusele nr 42

1.2. Urvaste Koolis on õppe- ja kasvatuskorralduse põhivormid õppetunnid ning koolipäevadel tegevused kasvatusrühmas. Õppetunnid toimuvad kooli ruumides või väljaspool kooli ekskursiooni või õppekäiguna vastavalt Urvaste Kooli õppekavas sätestatule ning kooli päevakavale, sh tunniplaani ja õppekava toetavad õppekavavälised tegevused. Tunniplaan, kasvatusrühmade päevakavad ja õppekava toetavad õppekavavälised tegevused tehakse õpilasele teatavaks suuliselt klassijuhataja või kasvataja poolt, kooli infotahvlil ning lastevanematele e- koolis, kirjalikult õpilaspäevikus või kooli infokirjas.

1.3. Õpilased tuuakse esmaspäeval kooli ja viiakse reedel kodukohta tagasi kooli poolt korraldatud lepingulise või ühistranspordiga, millega sõitmine on õpilastele tasuta. Sõidumarsruut kinnitatakse lapsevanema kirjaliku avalduse alusel.

1.4. Kõik Urvaste Kooli õpetajad, kooli töötajad ja õpilased austavad kõigi õpilaste õigust õppida, õpilaste ning kooli töötajate vaheline suhtlemine on vastastikku lugupidav.

1.5. Koolimaja uksed avatakse kell 07.30 ja suletakse kell 19.30. Õppetunnid algavad koolis kell 08.00, esmaspäeval kell 10.15

1.6. Õppetund kestab 45 minutit, mis vaheldub 10 minutilise vahetunniga. Söögivahetund kestab 25 minutit. Söögivahetund algab esmaspäeval kell 12.50, teistel koolipäevadel kell 12.25

Õpilane peab viibima õppetunni ajal õppetunnis.

1.7. Kord õppetunnis :

tunni alustab ja lõpetab õpetaja;

tunni alguseks peavad tunniks vajalikud asjad olema õpilasel kaasas;

tunni ajal ei liigu õpilane kohalt ilma õpetaja loata, kuid õpetaja arvestab iga õpilase omapära ja erivajadustega;

tunnis ei tegelda kõrvaliste asjadega, mobiiltelefonid on välja lülitatud;

õpilane istub õpetaja poolt määratud kohal;

1.8. Tundide läbiviimiseks peab klassiruumi temperatuur olema vähemalt 19º C.

1.9. Õppetundidest puudumine loetakse külma ilma korral põhjendatuks neil õpilastel, kes elavad kaugemal kui 3 km ning kelle sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ning tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on:
1) miinus 20 °C ja madalam 1.–6. klassis;
2) miinus 25 °C ja madalam 7.–9. klassis.

Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse EMHI veebilehel avaldatud ilmavaatluste andmete alusel. Aluseks võib võtta ka Eesti Rahvusringhäälingu kella seitsmestes uudistes teatatud ilmaandmed. Madalast välisõhu temperatuurist hoolimata kooli tulnud õpilastele korraldatakse kojusaatmise võimaluseni erinevaid tegevusi.

1.10. Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues:
1) 1.–6. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 10 °C;
2) 7.–9. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 15 °C;
3) mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s.

1.11. Kehalistest harjutustest tervislikel põhjustel vabastatud õpilane võtab kehalise kasvatuse tunnist osa ja täidab õpetaja poolt antud kehalist pingutust mittenõudvaid õpiülesandeid.

1.12. Õpilasele paremate tingimuste loomiseks võimetekohaseks õppimiseks ja arenemiseks võib kool lapsevanema ettepanekul koostada õpilasele individuaalse õppekava.

1.13. Esmaspäeval, teisipäeval, kolmapäeval ja neljapäeval toimub kell 18.00 kõikidele õpilastele õppimistund järgmiseks õppepäevaks. Õpilasi juhendab kasvatusrühma kasvataja.

1.14. Ühele õppepäevale planeeritakse maksimaalselt üks kontrolltöö. Ühele õppenädalale ei planeerita üle kolme kontrolltöö. Kontrolltöid ei koondata õppenädala, -veerandi, poolaasta või õppeperioodi lõppu. Kontrolltöö toimumise ajast teatatakse õpilastele vähemalt viis õppepäeva enne kontrolltöö toimumist. Kontrolltöid ei planeerita esmaspäevale ja reedele, samuti õppepäeva esimesele ning viimasele õppetunnile, välja arvatud juhul, kui õppeaine on tunniplaanis ainult esmaspäeval ja reedel või ainult ühel neist päevadest või esimese või viimase tunnina. Kontrolltööde toimumise ajad kajastuvad õpetaja töökavas.

1.15. Nädalavahetusteks, koolivaheaegadeks, pühadejärgseks päevaks koduseid õpiülesandeid ei anta.

1.16. Õpilaskodus korraldatakse õppekavavälist tegevust, millega tagatakse õpilasele tema vajadustele ja huvidele vastavad õppimis-, elamis- ja kasvatustingimused.

1.17. Õpilane võetakse õpilaskodusse lapsevanema kirjaliku avalduse alusel. Õpilased kasutavad tasuta kooli õppe-, tegevus- ja puhkeruume, mööblit ning vahendeid. Õpilane elab õpilaskodus kasvatusrühma kasvataja poolt määratud toas.

1.18. Õpilane on kohustatud täitma nii kooli kui õpilaskodu kodukorda ja sellest tulenevalt temale kohalduvat päevakava.

1.19. Õpilased ja kooli töötajad hoiavad puhta ja korras kooli territooriumi, õpperuumid, toad, puhke- ja pesemisruumid. Klassijuhataja määrab iga päev korrapidaja, kes vastutab korra ja puhtuse eest õpperuumides. Õpilaskodus tagatakse kord vastavalt õpilaskodu päevakavale.

1.20. Kooli siseruumides ja õpilaskodus ollakse ainult sisejalatsites. Välisjalatsid ning -riided hoitakse garderoobis, õpilaskodus oma toas. Õpilaste ja kooli töötajate isiklike asjade ning raha eest kool materiaalselt ei vastuta, nende allesoleku eest kannab vastutust omanik ise. Õppetööks ja elamiseks õpilaskodus mittevajalikud asjad jätab õpilane koju.

1.21. Õpilane ja kooli töötajad kannavad vastutust tema kasutuses olevate õppevahendite, spordiinventari ning varustuse eest. Suvevaheajale minnes või koolist lahkudes tagastatakse need. Õpilase isiklikuks kasutuseks olevate vahendite ja mööbli tahtliku rikkumise või kaotamise korral tuleb need parandada või asendada uutega.

1.22. Õpilasi toitlustatakse koolis 4 korda päevas: hommikusöök kell 07.30; lõunasöök kell 12.25, esmaspäeval kell 12.50; oode kell 15.25; õhtusöök kell 19.00

1.23. Isiklikke elektrilisi kodumasinaid õpilased õpilaskodus ei kasuta.

Põrandakütte lülitab vajadusel sisse rühma kasvataja või komandant.

1.24. Öörahu ajaks, (kell 21.00 1.- 4. klassi õpilastel ja kell 22.00 5.- 9. klassi õpilastel) on välja lülitatud televiisorid, muusikaaparaadid, mobiiltelefonid, arvutid. Öörahu ajal tekkivate probleemidega pöörduvad õpilased öökasvataja poole.

Õpilaskodu uksed avatakse hommikul kell 07.00 ja suletakse õhtul kell 21.00

1.25. Rühma kasvatajale, öökasvatajale, komandandile ja med.töötajale peab olema tagatud alati võimalus pääseda õpilaste tubadesse.

1.26. Erikorrad ja vajadused õpilaskodus (nt riiete kuivatamine) lahendavad kasvatajad koos direktori asetäitjaga majanduse alal või õpilaskodu komandandiga.

1.27. Kooli saabudes on õpilasel kaasas puhas aastaajale vastav riietus õppetundideks, puhas riietus kasvatusrühmas olekuks, vahetusjalatsid, vahetuspesu ning esmased hügieenitarbed. Pidulikeks üritusteks on kaasas peoriided.

1.28. Urvaste Kooli õpilased, õpetajad ja kasvatajad osalevad kooli avaaktusel, jõulupeol ning kooli lõpuaktusel. Teistel kooli üritustel osalemise korra määravad kooli juhtkond, klassijuhataja, rühma kasvataja.

1.29. Koolis või väljaspool kooli toimuvateks üritusteks erivahendite vajadusest teavitavad kooli töötajad lapsevanemaid ja hooldajaid vähemalt kaks nädalat enne ürituse toimumist.

1.30. Kooli tulevad õpilase külalised tutvustavad ennast ja teavitavad kooli töötajaid oma külastuse eesmärgist. Koolis viibivad külalised täidavad kõiki Urvaste Kooli kodukorra reegleid.

1.31. Kooli kodukorra täitmine on seotud õpilase käitumise hindamisega. Käitumishindega „eeskujulik“, „hea“ või „rahuldav“ hinnatakse õpilast, kes täidab õpilasele suunatud kooli kodukorra nõudeid. Käitumishindega „mitterahuldav“ hinnatakse õpilast, kes ei täida kooli kodukorra nõudeid ega järgi üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnorme.

2. Õppekirjandus

2.1 Õpilasel on Urvaste Kooli õppekava läbimiseks võimalik kasutada tasuta õpikuid, tööraamatuid, töövihikuid ja töölehti.

2.2 Õppekava läbimiseks vajalikud õpikud, tööraamatud, töövihikud ja töölehed saab õpilane klassijuhatajalt või aineõpetajalt.

2.3 Suvevaheajale minnes või koolist lahkudes on õpilane kohustatud tagastama tema kasutusse antud õpikud.

2.4 Õpiku rikkumise korral parandab õpilane rikutud õpiku.

3. Õpilase ja tema seadusliku esindaja teavitamine hindamise korraldusest koolis

3.1 Urvaste Kooli õppekavaga sätestatud hindamise korraldus on avalikustatud kooli veebilehel ning seda tutvustatakse kooli lastevanemate koosolekul. Täiendavalt on klassijuhatajatel kohustus tutvustada kehtivat hindamise korraldust õpilastele õppeaasta algul (esimeses klassijuhatajatunnis).

3.2 Õpitulemuste hindamise põhimõtteid ja korda tutvustab õpilastele aineõpetaja oma õppeaines õppeaasta, -veerandi või õppeperioodi algul lähtuvalt aine spetsiifikast. Õpilane saab aineõpetajalt õppeveerandi või õppeperioodi alguses teada, mida ja millal hinnatakse, milliseid hindamisvahendeid kasutatakse ja millised on hindamise kriteeriumid.

3.3. Õpilast ja tema vanemat teavitab Urvaste Kool õppeveerandi jooksul saadud hinnetest e- päeviku või õpilaspäeviku kaudu.

3.4 Õpilase hinneteleht saadetakse tema vanemale koju kolmandal nädalal enne õppeveerandi lõppu klassijuhataja poolt.

3.5. Urvaste Kool teavitab õpilast ning tema vanemat kokkuvõtvatest veerandi- ja aastahinnetest ning käitumise- ja hoolsushindest paberkandjal klassitunnistuse kaudu.

3.6. Õpilasel ja tema vanemal on õigus saada oma hinnete kohta teavet aineõpetajatelt ja klassijuhatajalt. Hindamise üksikasjalikuma korralduse kohta leiab teavet Urvaste Kooli hindamisjuhendist.

III ÕPILASTE TOETAMINE

1. Õpilase arengu toetamine

1.1. Urvaste Kool korraldab õpilastele nende individuaalsetest vajadustest lähtuvalt võimetekohast õpet, vajadusel tagab täiendava pedagoogilise juhendamise väljaspool õppetunde või koostab individuaalse õppekava.

1.2. Urvaste Koolis on õpilastele tagatud logopeedi, eripedagoogi, psühholoogi ja sotsiaalpedagoogi teenus koolis või nõustamiskeskuses ning meditsiiniline abi ja raviprotseduurid (füsioteraapia, vibro- akustiline teraapia, vesimassaaž, soolakamber)

1.3. Õpilase arengu toetamiseks korraldatakse temaga koolis vähemalt üks kord õppeaasta jooksul arenguvestlus, mille põhjal lepitakse kokku edasises õppes ja arengu eesmärkides. Arenguvestlusel osalevad õpilane, klassijuhataja ja lapsevanem.

2. Urvaste Koolil on õpilaskodu. Õpilase elukorraldus õpilaskodus, vastuvõtmise ja väljaarvamise tingimused ja kord määratakse õpilaskodu kodukorras, mille kehtestab kooli direktor.

3. Õpilasel on õigus kasutada enda arendamiseks ja huvitegevuses osalemiseks tasuta oma kooli staadioni, saali, rehabilitatsiooniruume, arvutiklassi, õppekööki, tööõpetuse ja käsitöö ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, ja muid vahendeid. Võimlas, saalis, , raamatukogus, õppeköögis, tööõpetuse ja arvutiklassis peavad õpilased täitma nende ruumide kasutamise erinõudeid, mille täitmise eest vastutab õpetaja või kasvataja.

4.Õpilaste arengu toetamiseks rakendatakse Urvaste Koolis meetmeid kooli direktori otsusel , nõustamiskomisjoni soovitusel, rehabilitatsiooniplaanide alusel või õpilaste vajadusi arvestades.

4.1 Direktori otsusel rakendatakse tugispetsialisti teenust, individuaalset õppekava ning vanema nõusolekul õpilase üleviimist tema arengule vastavasse klassi või õppekavale.

4.2 Nõustamiskomisjoni soovitusel määratud tugimeetmete rakendamisel lähtub Urvaste Kool põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §§ 49 ja 51 sätestatust.

4.3 Haridusliku erivajadusega õpilase toetamise üksikasjalik korraldus sätestatakse Urvaste Kooli õppekavas.

4.4. Urvaste Koolis on moodustatud hariduslike erivajadustega õpilaste rühmad ja klassid :

1) klasse põhiharidust omandavatele toimetulekuõppel olevatele õpilastele – klassitäitumuse piirnormiga 6 õpilast;

2) klasse põhiharidust omandavatele õpilastele, kellele nõustamiskomisjon on spetsiifilistest hariduslikest erivajadustest tulenevalt soovitanud õppida väikeklassis, sealhulgas autismi spektri häiretega, aktiivsus- ja tähelepanuhäiretega või sõltuvushäiretega õpilastele või õpilastele, kelle vajadusest lähtuvalt on hea õppida väikeklassis – klassitäitumuse piirnormiga 4 õpilast;

3) klasse põhiharidust omandavatele hooldusõppel olevatele õpilastele – klassitäitumuse piirnormiga 4 õpilast;

5. Kooli tugisüsteemi töö põhimõtteks on märgata, hoolida, aidata, arendada. Töö sisuks on kooli kodukorda ja koolikohustust eiravate, abi ja ravi vajavate õpilaste ja nende vanemate nõustamine, koos vanematega probleemidele lahenduste leidmine ning meditsiiniliste toetavate teenuste pakkumine (füsioteraapia, vibro-akustiline teraapia, vesimassaaž, psühholoogi ja psühhiaatri konsultatsioonid).

6. Igale õpilasele tagatakse koolipäeva vältel koolitervishoiuteenuse kättesaadavus

7. Vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamiseks Urvaste Koolis toimub järelevalve õpilaste üle kogu õppepäeva vältel. Õpilaste omavahelised arusaamatused ja konfliktid lahendatakse õpetaja või kasvataja kohese sekkumisega. Peale seda tegeleb probleemiga kooli sotsiaalpedagoog, kes analüüsib juhtumit koos osalise(-stega), kaasab vajadusel lahenduste leidmiseks klassijuhataja, lapsevanema, KOV sotsiaal- või lastekaitsetöötaja, nõustamiskeskuse spetsialisti. Konkreetsed olukorrad lahendatakse vastavalt kodukorra lisale nr 1

7.1. Õpilaste ja koolitöötajate turvalisuse ning alaealiste õpilaste üle järelevalve tagamiseks võib kool kontrollida kooli hoonest või territooriumilt sisse- ja väljaliikumist ning piirata alaealiste õpilase kooli hoonest või territooriumilt väljaliikumist. Õpilasel on õigus lahkuda koolist lapsevanema ja kooli kirjaliku või telefoni teel saavutatud kokkuleppe alusel, direktori, sotsiaalpedagoogi või klassijuhataja loal, kooliarsti või med.õe loal haigestumise korral.

7.2 Õpilaste ning kooli töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatest juhtumitest peavad kõik kooli territooriumil viibivad isikud teavitama koheselt juhtkonda või pedagoogilist personali.

7.3 Urvaste Kooli pedagoogidel ja kasvatajatel on õigus nõuda oma kooli õpilaselt kirjalikku seletust, kui on tekkinud kahtlus, et kujunemas on hädaolukord või kui on kahjustatud kooli territooriumil viibivate isikute elu, vaimne ja füüsiline tervis, keskkond või on tekitatud ulatuslikku majanduslikku kahju.

7.4 Urvaste Kooli direktoril on õigus nõuda oma kooli töötajalt, kes oli õigusrikkumise tunnistajaks, kirjalikku seletust ja kooli töötaja on kohustatud andma niisuguse seletuse. Seletuskirja kantakse vähemalt alljärgnev: õigusrikkumise toimepanemise aeg ja kirjeldus; seletuskirja koostamise kuupäev; seletuskirja kirjutaja nimi, allkiri. Seletuskirjast tulenevalt rakendab kooli direktor vastavad mõjutusmeetmed.

7.5 Kui Urvaste Koolis või kooli territooriumil viibivad alkoholi- või narkojoobes või suitsetavad isikud, siis peavad kõik kooli territooriumil viibivad isikud teavitama koheselt kooli juhtkonda või pedagoogilist personali, kes rakendavad vastavaid meetmed.

7.6 Kui õpilane tarvitab Urvaste Koolis, kooli territooriumil või koolitöötajate vastutusel oleku ajal alkohoolseid jooke, narkootilisi või psühhotroopseid aineid või on toime pannud õigusrikkumise, siis kool informeerib vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras õpilase vanemat, kes vajadusel viib õpilase koju. Kui koduga ühendust ei saa, jääb õpilane kooli töötajate jälgimise alla ning õpilasele kutsutakse politsei, vajadusel kiirabi, kes tegutsevad vastavalt olukorrale, oma õigustele ja kohustustele.

7.7 Urvaste Kooli territooriumil ei kasutata pürotehnilisi vahendeid.

7.8 Hädaolukorra lahendamise plaani Urvaste Koolis kehtestab kooli direktor.

IV ÕPILASED JA VANEMAD

1. Õpilaste ja vanemate õigused ja kohustused

1.1 Vanemal on õigus

 • Urvaste Koolist saada teavet nii kooli- kui ka õppe- ja kasvatuskorralduse kohta;
 • Urvaste Koolist saada teavet oma lapse õppimise ja käitumise kohta;
 • taotleda oma lapsele kirjalikul pöördumisel tugi- või mõjutusmeetmete rakendamist;
 • taotleda logopeedi, eripedagoogi, psühholoogi ja sotsiaalpedagoogi teenust;
 • taotleda põhiharidust omandavale lapsele koduõpet haridus- ja teadusministri kehtestatud korras;
 • taotleda vajaduse korral Urvaste Koolilt ja õpilase elukohajärgselt valla- või linnavalitsuselt koolikohustuse täitmise tagamise meetmete rakendamist;
 • tutvuda õppe- ja kasvatustegevusalaste dokumentidega Urvaste Kooli veebilehel;
 • pöörduda Urvaste Kooli hoolekogu poole õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral;
 • avaldada arvamust ja teha ettepanekuid kirjalikult Urvaste Kooli hoolekogule õppe- ja koolikorralduslikes küsimustes;

1.2 Vanemal on kohustus

 • teatada Urvaste Kooli oma kontaktandmed;
 • luua kodus õppimist väärtustavad ja soodustavad tingimused;
 • teha koostööd Urvaste Kooliga;
 • tutvuda koolikorralduslike dokumentidega Urvaste Kooli veebilehel või paberkandjal koolis;
 • vajadusel kasutada tugi- või mõjutusmeetmeid, mida pakub Urvaste Kool või õpilase elukohajärgne valla- või linnavalitsus;
 • pöörduda Urvaste Kooli ettepanekul nõustamiskomisjoni poole;
 • tagada oma lapse koolikohustuse täitmine;
 • taotleda vajaduse korral Urvaste Koolilt ja õpilase elukohajärgselt valla- või linnavalitsuselt koolikohustuse täitmise tagamise meetmete rakendamist;
 • rahastada koduõpet , kui Urvaste Kool korraldab selle vanema taotluse alusel.

2.1 Õpilasel on õigus:

 • kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta oma kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kooli kodukorras sätestatud korras;
 • saada tugispetsialistide teenust;
 • täita õpiülesandeid ja osaleda temale Urvaste Kooli päevakavaga või individuaalse õppekavaga ettenähtud õppes;
 • võtta osa huvitegevusest Urvaste Koolis ;
 • osaleda Urvaste Kooli õpilasaktiivi tegevuses.

2. 2. Õpilasel on kohustus:

 • täita õpiülesandeid ja osaleda temale Urvaste Kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes;
 • järgida Urvaste Kooli kodukorras kehtestatud reegleid, mis on avalikustatud kooli veebilehel ja paberkandjal koolis.

3. Õpilase ja vanema teavitamine

3.1 Õpilasel ja vanemal on õigus saada koolist teavet ja selgitusi koolikorralduse ning õpilase õiguste ja kohustuste kohta.

3.2 Urvaste Kooli veebilehel avalikustatakse kooli õppekava, põhimäärus, arengukava, kodukord, õpilaskodu kodukord, avalduste ja muude dokumentide vormid: ( nt õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord, hindamise kord, õppeaasta aruanne, õppeaasta tööplaan, sisehindamise raport, eelarve, tellitud uuringud, ja analüüsid jms ), kooli töötajate koosseisud, ees- ja perekonnanimed, hariduse ja eriala, telefoninumbrid ning elektropostiaadressid, andmed täitmata ametikohtade kohta, riikliku ja teenistusliku järelevalve ettekirjutused või otsused ning riiklikku järelevalvet teostavate asutuste kontaktandmed.

3.3 Urvaste Kool avalikustab koolikorraldusliku teabe veebilehel , aineõpetaja ja klassijuhataja edastab vajaliku info e-kooli või õpilaspäeviku kaudu. Kooli kodukord on õpilastele ja vanematele kirjalikult kättesaadav klassiruumides ning kooli sotsiaalpedagoogi juures.

3.4 Õppeaasta või -veerandi alguses teavitatakse õpilasi ja vanemaid:

 • õppekava läbivatest peamistest teemadest;
 • vajalikest õppevahenditest;
 • õppeaine hindamise korraldusest ja alustest;
 • planeeritavatest üritustest;
 • kodukorras sätestatud päevakavast.
 • kool teavitab õpilast ja vanemat õpilase hinnetest kas:
 • elektrooniliselt e-kooli kaudu lapsevanema kirjalikul nõusolekul;
 • hinnetelehe kaudu e-koolis lapsevanema kirjalikul nõusolekul või paberkandjal;
 • paberil vormistatud klassitunnistusel

3.5 Kui vanem ei ole andnud nõusolekut õpilase hinnetest teavitamiseks elektrooniliselt, on Urvaste Kool kohustatud teavitama vanemat õpilase hinnetest paberil vormistatud klassitunnistuse kaudu.

 

 

4. Õpilase ja vanema nõustamine

4.1 Õpilase esmane õppetööalane abistamine ja nõustamine on õpetaja ülesanne õpetuse individualiseerimise teel ainetunnis ning tunnivälisel ajal ainekonsultatsioonide vormis.

4.2 Klassijuhatajad viivad läbi arenguvestlusi õpilaste ja lastevanematega vastavalt Urvaste Koolis kehtestatud arenguvestluste läbiviimise korrale.

4.3 Lapsevanemal on võimalus saada abi:

 • kooli juhtkonnalt, klassijuhatajalt;
 • aineõpetajalt/ klassiõpetajalt;
 • kooli tugispetsialistidelt;
 • kooliväliselt kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajalt ja õppenõustamiskeskusest

5. Vanemate koosoleku kokkukutsumine

5.1 Urvaste Kooli ja vanemate koostöö koordineerimiseks kutsub kooli direktor kokku õpilaste vanemate koosoleku vähemalt kaks korda aastas.

5.2 Vähemalt ühe viiendiku klassi õpilaste vanemate nõudmisel on kooli direktor kohustatud kutsuma kokku selle klassi õpilaste vanemate koosoleku.

6. Hoolekogu

6.1 Urvaste Kooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on Urvaste Kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe- ja kasvatustöö suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning paremate tingimuste loomisel. Hoolekogu täidab talle seadustes ja nende alusel pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks. Hoolekogu moodustatakse ja hoolekogu töökord kehtestatakse haridus- ja teadusministeeriumi kehtestatud korras.

7. Õpilase ja vanemate tunnustamine

7.1 Haridus- ja teadusministri ning Urvaste Kooli kehtestatud tingimustel ja korras tunnustatakse õpilast õpingute jooksul:

 • kirjaliku kiituse või tänuga ;
 • raamatu kinkimisega klassi või kooli lõpetamisel,
 • kevadise parimate õpilaste vastuvõtuga direktori poolt;
 • diplomi/ aukirjaga võistlustel, konkurssidel, viktoriinidel edukalt esinenutele;
 • preemia- ekskursiooniga

8. Vanemate tunnustamine

Kooli lapsevanemaid tunnustatakse:

 • tänukiri iga õppeaasta lõpus lapsevanemale, kelle laps jõuab koolis hästi või väga hästi edasi;
 • tänukiri või kooli logoga meene kooli toetamise ja abistamise eest;

 

9. Koostöö korraldamine vanematega

Urvaste Kool pakub lapsevanemale võimalust ühistegemistes kaasa lüüa:

 • osaleda kooliüritustel;
 • pakkuda abi koolisiseste ürituste organiseerimisel ja läbiviimisel;

 

10. Tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamine õpilase suhtes

10.1 Õpilase suhtes võib Urvaste Kool rakendada põhjendatud, asjakohaseid ja proportsionaalseid tugi- ja mõjutusmeetmeid, mille eesmärgiks on:

 • mõjutada õpilasi täitma koolikohustust;
 • mõjutada õpilasi käituma kooli kodukorra kohaselt;
 • teistest lugu pidama;
 • ennetama turvalisust ohustavate olukordade tekkimist koolis.

10.2 Enne tugi- või mõjutusmeetme määramist kuulatakse ära õpilase ja lapsevanema selgitused ja põhjendatakse tugi- või mõjutusmeetme valikut. Õpilase vanemat teavitatakse tugi- või mõjutusmeetme määramisest kirjalikult.

10.3 Õpilase suhtes võib rakendada tugimeetmeid:

 • arenguvestluse läbiviimine;
 • individuaalse õppekava rakendamine;
 • logopeedilise abi rakendamine,
 • suunamine kooli juures tegutsevasse huviringi;
 • vestlus tugispetsialistiga (sotsiaalpedagoog, eripedagoog, psühholoog) koolis või maakonna nõustamiskeskuses;
 • õpilase suunamine väikeklassi;
 • suunamine toetavatele raviprotseduuridele;

10. Õpilase suhtes võib rakendada mõjutusmeetmeid:

 

10.4.1 Vestlus:

 • õpilane - klassijuhataja – kasvataja
 • õpilane - sotsiaalpedagoog
 • õpilane – direktor
 • õpilane – klassijuhataja - sotsiaalpedagoog - lapsevanem
 • õpilase probleemilahenduse ümarlaud
 • õpilase käitumise arutamine õppenõukogus või hoolekogus

10.4.2 Mõjutusmeetmed:

 • Õpetaja suuline märkus
 • õpetaja kirjalik märkus;
 • kooli direktori käskkirjaline märkus/noomitus;
 • kool võtab hoiule õppetööks mittevajalikud esemed ning tagastab need kokkuleppel aineõpetaja ja lapsevanemaga;
 • õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida selleks määratud õpperuumis ja saavutada tunni lõpuks nõutavad õpitulemused, tagades vajadusel õpilase pedagoogilise juhendamise;
 • konfliktolukorras osalenud poolte lepitamine ja kokkulepe edasiseks tegevuseks;
 • kooli jaoks kasuliku tegevuse elluviimine vanema nõusolekul;
 • pärast õppetundide lõppu võib kool (õpetaja) õpilast rakendada määratud tegevusse kuni 1,5 tundi ühe õppepäeva jooksul;
 • ajutine keeld osa võtta huvialategevusest koolis, näiteks üritustest ja väljasõitudest;
 • ajutine õppes osalemise keeld kuni 10 õppepäeva ühe poolaasta jooksul koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused, mida otsustab õppenõukogu. Otsus ajutise õppes osalemise keelu kohaldamise kohta vormistatakse kirjalikult ja toimetatakse õpilasele ja tema vanemale kätte posti teel või antakse kätte allkirja vastu. Õpilasele koostatakse individuaalne kava, et tagada nõutavad õpitulemused. Vanem tagab õpilase järelevalve ja õppimise kodus.
 • taotleda õppenõukogu otsuse alusel õpilase elukohajärgselt kohalikult omavalitsuselt taotluse esitamist alaealiste komisjonile alaealise õpilase õigusrikkumise arutamiseks

 

 

11. Õpilaskond ja õpilasesindus

11.1 Urvaste Kooli õpilased moodustavad kooli õpilaskonna. Kooli õpilaskonnal on õigus otsustada ja korraldada õpilaselu küsimusi, lähtudes seadustest ja õigusaktidest.

 

V KOOLIKOHUSTUSE TÄITMINE

1. Koolikohustus

1.1 Koolikohustus on õpilase kohustus osaleda kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes. Koolikohustust ei loeta täidetuks, kui õpilane puudub õppest mõjuva põhjuseta.

2. Õpilase õppest puudumine

2.1 Õppest puudumine on lubatud üksnes mõjuvatel põhjustel. Õppetundidest puudumise mõjuvad põhjused on:

· ilmastikutingimused;

· õpilase haigestumine või temale tervishoiuteenuse osutamine;

· läbimatu koolitee või muu vääramatu jõud;

· olulised perekondlikud põhjused;

· muud kooli poolt mõjuvaks loetud põhjused (haiguspuhangud, elektrikatkestused jms)

3. Õppest puudumisest teavitamine

3.1 Lapsevanem teavitab õppest puudumise esimesel päeval klassijuhatajat õpilase puudumisest ja selle põhjusest helistamise teel

3.2 Kui lapsevanem ei ole klassijuhatajat teavitanud õpilase puudumisest, teavitab sotsiaalpedagoog sellest vanemat järgmisel õppepäeval.

3.3 Kui klassijuhatajal on tekkinud kahtlus, et õpilase puudumise põhjendamisel on esitatud ebaõigeid andmeid, on koolil õigus taotleda vanemalt täiendavaid selgitusi.

3.4 Kui vanem ei ole klassijuhatajat õpilase puudumisest teavitanud ning tal ei õnnestu puudumise põhjust välja selgitada, teavitab sotsiaalpedagoog kolmandal õppest puudumise päeval kohalikku omavalitsust.

3.5 Kui põhikooli õpilane on õppest puudunud ühe kuu jooksul 10 protsenti õppetundidest, teavitab kool kohalikku omavalitsust.

3. Andmed õpilaste kohta, kes on ühe õppeveerandi jooksul õppest mõjuva põhjuseta puudunud enam kui 20 protsendist õppetundidest, kantakse Eesti Hariduse Infosüsteemi õpilaste alamregistrisse.

4. Kooli meetmed koolikohustuse täitmise tagamiseks :

4.1 Koolikohustuse täitmise tagamiseks kohaldab kool õppest mõjuva põhjuseta puudunud õpilase suhtes järgmisi meetmeid:

 • õpilase põhjenduse ärakuulamine;
 • lapsevanema teavitamine;
 • õpilase käitumise arutamine vanemaga;
 • direktori käskkirjaline noomitus;
 • kohaliku omavalitsuse teavitamine

5. Urvaste Kooli kodukord on õpilastele ja kooli töötajatele täitmiseks kohustuslik. Kui koolikohustusliku ea ületanud õpilane rikub korduvalt kodukorda, ohustab oma käitumisega teiste turvalisust koolis , on koolil õigus õpilane koolist välja arvata.

 

 

URVASTE KOOLI KODUKORD

I ÜLDOSA

1. Tegutsemise vorm

1.1 Urvaste Kool on üldhariduskool, mis loob võimalused põhihariduse omandamiseks ja koolikohustuse täitmiseks. Põhikoolis on õppekava täitmiseks arvestatud nominaalne õppeaeg üheksa aastat. Põhikooli kooliastmed on: 
1) I kooliaste – 1.–3. klass;
2) II kooliaste – 4.–6. klass;
3) III kooliaste – 7.–9. klass.

2. Kooli alusväärtused

2.1 Urvaste Koolis toetatakse õpilase vaimset, füüsilist, kõlbelist, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut. Luuakse tingimused õpilase võimete tasakaalustatud arenguks ja eneseteostuseks ning teaduspõhise maailmapildi kujunemiseks.

2.2 Urvaste Koolis peetakse oluliseks väärtusi, mis tulenevad Eesti Vabariigi põhiseaduses, ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioonis, lapse õiguste konventsioonis ning teistes Euroopa Liidu alusdokumentides nimetatud eetilistest põhimõtetest. Väärtuste kujunemiseks tingimuste loomisel arvestatakse Urvaste Koolis Võrumaa hariduse arengukavas määratletud põhiprintsiipidega. Õppe- ja kasvatustöös on väärtustatud õppeprotsess ja partnelussuhted – õpilane – lapsevanem – õpetaja- kasvataja

2.3 Koolis üldhariduse omandanud inimesed suudavad ühiskonnaga integreeruda ning aitavad kaasa Eesti ühiskonna jätkusuutlikule sotsiaalsele, kultuurilisele, majanduslikule ja ökoloogilisele arengule.

3. Kooli ülesanne

3.1 Urvaste Koolil on nii hariv kui ka kasvatav ülesanne. Urvaste Kool aitab kaasa õpilase kasvamisele loovaks, mitmekülgseks isiksuseks, kes suudab ennast täisväärtuslikult teostada erinevates rollides: perekonnas, tööl ja avalikus elus ning valida oma huvide ja võimete kohast õpiteed.

3.2 Urvaste Kooli ülesanne on luua õpilasele eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ja arendav õppekeskkond.

3.3 Urvaste Koolist saab õpilane eluga toimetulekuks vajamineva hariduse ja eeloskused tööks. Kooli lõpetaja omab teadmisi, mida suudab igapäevaelus kasutada, on võimeline informatsiooni hankima ja kohandama vastavalt olukorrale, suhtub õppimisse kui elukestvasse tegevusse ning on omandanud eetilise käitumise alused koos tööoskustega.

3.4 Urvaste Kool on õpilaskeskne, turvaline ning õpilaste arengut ning eneseteostust toetav kool.

3.5 Urvaste Kooli tähtsaks ülesandeks on eelkutseõppe programmi rakendamine III kooliastmes ning hooldusõppe edasiarendamine.

4. Õppe korraldamise põhimõtted

4.1 Õppe korraldamisel lähtub Urvaste Kool järgmistest põhimõtetest:
1) kvaliteetne üldharidus on võrdväärselt kättesaadav kõigile isikutele sõltumata nende sotsiaalsest ja majanduslikust taustast, rahvusest, soost, elukohast või hariduslikust erivajadusest;
2) õpilaste liikumisel ühelt kooliastmelt, õppevormilt või haridustasemelt teisele ei ole riiklikest õppekavadest lähtuvaid takistusi;
3) Urvaste Kool lähtub oma tegevuse korraldamisel riiklikes õppekavades väljendatud ühiskonna ootustest, õpilaste vajadustest ja huvidest, arvestades võimaluse korral õpilaste ja vanemate ettepanekuid ja piirkonna eripära;
4) õpilaste vajadusi ja huve arvestatakse Urvaste Kooli õppekava kujundamisel ning individuaalsete õppekavade rakendamisel.

II URVASTE KOOLI ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUS

1. Õppetöö

1.1. Õpilase õppimist Urvaste Koolis tõendab õpilaspilet, mille annab õpilasele välja kool lapsevanema kirjalikul taotlusel vastavalt haridus- ja teadusministri määrusele nr 42

1.2. Urvaste Koolis on õppe- ja kasvatuskorralduse põhivormid õppetunnid ning koolipäevadel tegevused kasvatusrühmas. Õppetunnid toimuvad kooli ruumides või väljaspool kooli ekskursiooni või õppekäiguna vastavalt Urvaste Kooli õppekavas sätestatule ning kooli päevakavale, sh tunniplaani ja õppekava toetavad õppekavavälised tegevused. Tunniplaan, kasvatusrühmade päevakavad ja õppekava toetavad õppekavavälised tegevused tehakse õpilasele teatavaks suuliselt klassijuhataja või kasvataja poolt, kooli infotahvlil ning lastevanematele e- koolis, kirjalikult õpilaspäevikus või kooli infokirjas.

1.3. Õpilased tuuakse esmaspäeval kooli ja viiakse reedel kodukohta tagasi kooli poolt korraldatud lepingulise või ühistranspordiga, millega sõitmine on õpilastele tasuta. Sõidumarsruut kinnitatakse lapsevanema kirjaliku avalduse alusel.

1.4. Kõik Urvaste Kooli õpetajad, kooli töötajad ja õpilased austavad kõigi õpilaste õigust õppida, õpilaste ning kooli töötajate vaheline suhtlemine on vastastikku lugupidav.

1.5. Koolimaja uksed avatakse kell 07.30 ja suletakse kell 19.30. Õppetunnid algavad koolis kell 08.00, esmaspäeval kell 10.15

1.6. Õppetund kestab 45 minutit, mis vaheldub 10 minutilise vahetunniga. Söögivahetund kestab 25 minutit. Söögivahetund algab esmaspäeval kell 12.50, teistel koolipäevadel kell 12.25

Õpilane peab viibima õppetunni ajal õppetunnis.

1.7. Kord õppetunnis :

tunni alustab ja lõpetab õpetaja;

tunni alguseks peavad tunniks vajalikud asjad olema õpilasel kaasas;

tunni ajal ei liigu õpilane kohalt ilma õpetaja loata, kuid õpetaja arvestab iga õpilase omapära ja erivajadustega;

tunnis ei tegelda kõrvaliste asjadega, mobiiltelefonid on välja lülitatud;

õpilane istub õpetaja poolt määratud kohal;

1.8. Tundide läbiviimiseks peab klassiruumi temperatuur olema vähemalt 19º C.

1.9. Õppetundidest puudumine loetakse külma ilma korral põhjendatuks neil õpilastel, kes elavad kaugemal kui 3 km ning kelle sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ning tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on:
1) miinus 20 °C ja madalam 1.–6. klassis;
2) miinus 25 °C ja madalam 7.–9. klassis.

Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse EMHI veebilehel avaldatud ilmavaatluste andmete alusel. Aluseks võib võtta ka Eesti Rahvusringhäälingu kella seitsmestes uudistes teatatud ilmaandmed. Madalast välisõhu temperatuurist hoolimata kooli tulnud õpilastele korraldatakse kojusaatmise võimaluseni erinevaid tegevusi.

1.10. Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues:
1) 1.–6. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 10 °C;
2) 7.–9. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 15 °C;
3) mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s.

1.11. Kehalistest harjutustest tervislikel põhjustel vabastatud õpilane võtab kehalise kasvatuse tunnist osa ja täidab õpetaja poolt antud kehalist pingutust mittenõudvaid õpiülesandeid.

1.12. Õpilasele paremate tingimuste loomiseks võimetekohaseks õppimiseks ja arenemiseks võib kool lapsevanema ettepanekul koostada õpilasele individuaalse õppekava.

1.13. Esmaspäeval, teisipäeval, kolmapäeval ja neljapäeval toimub kell 18.00 kõikidele õpilastele õppimistund järgmiseks õppepäevaks. Õpilasi juhendab kasvatusrühma kasvataja.

1.14. Ühele õppepäevale planeeritakse maksimaalselt üks kontrolltöö. Ühele õppenädalale ei planeerita üle kolme kontrolltöö. Kontrolltöid ei koondata õppenädala, -veerandi, poolaasta või õppeperioodi lõppu. Kontrolltöö toimumise ajast teatatakse õpilastele vähemalt viis õppepäeva enne kontrolltöö toimumist. Kontrolltöid ei planeerita esmaspäevale ja reedele, samuti õppepäeva esimesele ning viimasele õppetunnile, välja arvatud juhul, kui õppeaine on tunniplaanis ainult esmaspäeval ja reedel või ainult ühel neist päevadest või esimese või viimase tunnina. Kontrolltööde toimumise ajad kajastuvad õpetaja töökavas.

1.15. Nädalavahetusteks, koolivaheaegadeks, pühadejärgseks päevaks koduseid õpiülesandeid ei anta.

1.16. Õpilaskodus korraldatakse õppekavavälist tegevust, millega tagatakse õpilasele tema vajadustele ja huvidele vastavad õppimis-, elamis- ja kasvatustingimused.

1.17. Õpilane võetakse õpilaskodusse lapsevanema kirjaliku avalduse alusel. Õpilased kasutavad tasuta kooli õppe-, tegevus- ja puhkeruume, mööblit ning vahendeid. Õpilane elab õpilaskodus kasvatusrühma kasvataja poolt määratud toas.

1.18. Õpilane on kohustatud täitma nii kooli kui õpilaskodu kodukorda ja sellest tulenevalt temale kohalduvat päevakava.

1.19. Õpilased ja kooli töötajad hoiavad puhta ja korras kooli territooriumi, õpperuumid, toad, puhke- ja pesemisruumid. Klassijuhataja määrab iga päev korrapidaja, kes vastutab korra ja puhtuse eest õpperuumides. Õpilaskodus tagatakse kord vastavalt õpilaskodu päevakavale.

1.20. Kooli siseruumides ja õpilaskodus ollakse ainult sisejalatsites. Välisjalatsid ning -riided hoitakse garderoobis, õpilaskodus oma toas. Õpilaste ja kooli töötajate isiklike asjade ning raha eest kool materiaalselt ei vastuta, nende allesoleku eest kannab vastutust omanik ise. Õppetööks ja elamiseks õpilaskodus mittevajalikud asjad jätab õpilane koju.

1.21. Õpilane ja kooli töötajad kannavad vastutust tema kasutuses olevate õppevahendite, spordiinventari ning varustuse eest. Suvevaheajale minnes või koolist lahkudes tagastatakse need. Õpilase isiklikuks kasutuseks olevate vahendite ja mööbli tahtliku rikkumise või kaotamise korral tuleb need parandada või asendada uutega.

1.22. Õpilasi toitlustatakse koolis 4 korda päevas: hommikusöök kell 07.30; lõunasöök kell 12.25, esmaspäeval kell 12.50; oode kell 15.25; õhtusöök kell 19.00

1.23. Isiklikke elektrilisi kodumasinaid õpilased õpilaskodus ei kasuta.

Põrandakütte lülitab vajadusel sisse rühma kasvataja või komandant.

1.24. Öörahu ajaks, (kell 21.00 1.- 4. klassi õpilastel ja kell 22.00 5.- 9. klassi õpilastel) on välja lülitatud televiisorid, muusikaaparaadid, mobiiltelefonid, arvutid. Öörahu ajal tekkivate probleemidega pöörduvad õpilased öökasvataja poole.

Õpilaskodu uksed avatakse hommikul kell 07.00 ja suletakse õhtul kell 21.00

1.25. Rühma kasvatajale, öökasvatajale, komandandile ja med.töötajale peab olema tagatud alati võimalus pääseda õpilaste tubadesse.

1.26. Erikorrad ja vajadused õpilaskodus (nt riiete kuivatamine) lahendavad kasvatajad koos direktori asetäitjaga majanduse alal või õpilaskodu komandandiga.

1.27. Kooli saabudes on õpilasel kaasas puhas aastaajale vastav riietus õppetundideks, puhas riietus kasvatusrühmas olekuks, vahetusjalatsid, vahetuspesu ning esmased hügieenitarbed. Pidulikeks üritusteks on kaasas peoriided.

1.28. Urvaste Kooli õpilased, õpetajad ja kasvatajad osalevad kooli avaaktusel, jõulupeol ning kooli lõpuaktusel. Teistel kooli üritustel osalemise korra määravad kooli juhtkond, klassijuhataja, rühma kasvataja.

1.29. Koolis või väljaspool kooli toimuvateks üritusteks erivahendite vajadusest teavitavad kooli töötajad lapsevanemaid ja hooldajaid vähemalt kaks nädalat enne ürituse toimumist.

1.30. Kooli tulevad õpilase külalised tutvustavad ennast ja teavitavad kooli töötajaid oma külastuse eesmärgist. Koolis viibivad külalised täidavad kõiki Urvaste Kooli kodukorra reegleid.

1.31. Kooli kodukorra täitmine on seotud õpilase käitumise hindamisega. Käitumishindega „eeskujulik“, „hea“ või „rahuldav“ hinnatakse õpilast, kes täidab õpilasele suunatud kooli kodukorra nõudeid. Käitumishindega „mitterahuldav“ hinnatakse õpilast, kes ei täida kooli kodukorra nõudeid ega järgi üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnorme.

2. Õppekirjandus

2.1 Õpilasel on Urvaste Kooli õppekava läbimiseks võimalik kasutada tasuta õpikuid, tööraamatuid, töövihikuid ja töölehti.

2.2 Õppekava läbimiseks vajalikud õpikud, tööraamatud, töövihikud ja töölehed saab õpilane klassijuhatajalt või aineõpetajalt.

2.3 Suvevaheajale minnes või koolist lahkudes on õpilane kohustatud tagastama tema kasutusse antud õpikud.

2.4 Õpiku rikkumise korral parandab õpilane rikutud õpiku.

3. Õpilase ja tema seadusliku esindaja teavitamine hindamise korraldusest koolis

3.1 Urvaste Kooli õppekavaga sätestatud hindamise korraldus on avalikustatud kooli veebilehel ning seda tutvustatakse kooli lastevanemate koosolekul. Täiendavalt on klassijuhatajatel kohustus tutvustada kehtivat hindamise korraldust õpilastele õppeaasta algul (esimeses klassijuhatajatunnis).

3.2 Õpitulemuste hindamise põhimõtteid ja korda tutvustab õpilastele aineõpetaja oma õppeaines õppeaasta, -veerandi või õppeperioodi algul lähtuvalt aine spetsiifikast. Õpilane saab aineõpetajalt õppeveerandi või õppeperioodi alguses teada, mida ja millal hinnatakse, milliseid hindamisvahendeid kasutatakse ja millised on hindamise kriteeriumid.

3.3. Õpilast ja tema vanemat teavitab Urvaste Kool õppeveerandi jooksul saadud hinnetest e- päeviku või õpilaspäeviku kaudu.

3.4 Õpilase hinneteleht saadetakse tema vanemale koju kolmandal nädalal enne õppeveerandi lõppu klassijuhataja poolt.

3.5. Urvaste Kool teavitab õpilast ning tema vanemat kokkuvõtvatest veerandi- ja aastahinnetest ning käitumise- ja hoolsushindest paberkandjal klassitunnistuse kaudu.

3.6. Õpilasel ja tema vanemal on õigus saada oma hinnete kohta teavet aineõpetajatelt ja klassijuhatajalt. Hindamise üksikasjalikuma korralduse kohta leiab teavet Urvaste Kooli hindamisjuhendist.

III ÕPILASTE TOETAMINE

1. Õpilase arengu toetamine

1.1. Urvaste Kool korraldab õpilastele nende individuaalsetest vajadustest lähtuvalt võimetekohast õpet, vajadusel tagab täiendava pedagoogilise juhendamise väljaspool õppetunde või koostab individuaalse õppekava.

1.2. Urvaste Koolis on õpilastele tagatud logopeedi, eripedagoogi, psühholoogi ja sotsiaalpedagoogi teenus koolis või nõustamiskeskuses ning meditsiiniline abi ja raviprotseduurid (füsioteraapia, vibro- akustiline teraapia, vesimassaaž, soolakamber)

1.3. Õpilase arengu toetamiseks korraldatakse temaga koolis vähemalt üks kord õppeaasta jooksul arenguvestlus, mille põhjal lepitakse kokku edasises õppes ja arengu eesmärkides. Arenguvestlusel osalevad õpilane, klassijuhataja ja lapsevanem.

2. Urvaste Koolil on õpilaskodu. Õpilase elukorraldus õpilaskodus, vastuvõtmise ja väljaarvamise tingimused ja kord määratakse õpilaskodu kodukorras, mille kehtestab kooli direktor.

3. Õpilasel on õigus kasutada enda arendamiseks ja huvitegevuses osalemiseks tasuta oma kooli staadioni, saali, rehabilitatsiooniruume, arvutiklassi, õppekööki, tööõpetuse ja käsitöö ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, ja muid vahendeid. Võimlas, saalis, , raamatukogus, õppeköögis, tööõpetuse ja arvutiklassis peavad õpilased täitma nende ruumide kasutamise erinõudeid, mille täitmise eest vastutab õpetaja või kasvataja.

4.Õpilaste arengu toetamiseks rakendatakse Urvaste Koolis meetmeid kooli direktori otsusel , nõustamiskomisjoni soovitusel, rehabilitatsiooniplaanide alusel või õpilaste vajadusi arvestades.

4.1 Direktori otsusel rakendatakse tugispetsialisti teenust, individuaalset õppekava ning vanema nõusolekul õpilase üleviimist tema arengule vastavasse klassi või õppekavale.

4.2 Nõustamiskomisjoni soovitusel määratud tugimeetmete rakendamisel lähtub Urvaste Kool põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §§ 49 ja 51 sätestatust.

4.3 Haridusliku erivajadusega õpilase toetamise üksikasjalik korraldus sätestatakse Urvaste Kooli õppekavas.

4.4. Urvaste Koolis on moodustatud hariduslike erivajadustega õpilaste rühmad ja klassid :

1) klasse põhiharidust omandavatele toimetulekuõppel olevatele õpilastele – klassitäitumuse piirnormiga 6 õpilast;

2) klasse põhiharidust omandavatele õpilastele, kellele nõustamiskomisjon on spetsiifilistest hariduslikest erivajadustest tulenevalt soovitanud õppida väikeklassis, sealhulgas autismi spektri häiretega, aktiivsus- ja tähelepanuhäiretega või sõltuvushäiretega õpilastele või õpilastele, kelle vajadusest lähtuvalt on hea õppida väikeklassis – klassitäitumuse piirnormiga 4 õpilast;

3) klasse põhiharidust omandavatele hooldusõppel olevatele õpilastele – klassitäitumuse piirnormiga 4 õpilast;

5. Kooli tugisüsteemi töö põhimõtteks on märgata, hoolida, aidata, arendada. Töö sisuks on kooli kodukorda ja koolikohustust eiravate, abi ja ravi vajavate õpilaste ja nende vanemate nõustamine, koos vanematega probleemidele lahenduste leidmine ning meditsiiniliste toetavate teenuste pakkumine (füsioteraapia, vibro-akustiline teraapia, vesimassaaž, psühholoogi ja psühhiaatri konsultatsioonid).

6. Igale õpilasele tagatakse koolipäeva vältel koolitervishoiuteenuse kättesaadavus

7. Vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamiseks Urvaste Koolis toimub järelevalve õpilaste üle kogu õppepäeva vältel. Õpilaste omavahelised arusaamatused ja konfliktid lahendatakse õpetaja või kasvataja kohese sekkumisega. Peale seda tegeleb probleemiga kooli sotsiaalpedagoog, kes analüüsib juhtumit koos osalise(-stega), kaasab vajadusel lahenduste leidmiseks klassijuhataja, lapsevanema, KOV sotsiaal- või lastekaitsetöötaja, nõustamiskeskuse spetsialisti. Konkreetsed olukorrad lahendatakse vastavalt kodukorra lisale nr 1

7.1. Õpilaste ja koolitöötajate turvalisuse ning alaealiste õpilaste üle järelevalve tagamiseks võib kool kontrollida kooli hoonest või territooriumilt sisse- ja väljaliikumist ning piirata alaealiste õpilase kooli hoonest või territooriumilt väljaliikumist. Õpilasel on õigus lahkuda koolist lapsevanema ja kooli kirjaliku või telefoni teel saavutatud kokkuleppe alusel, direktori, sotsiaalpedagoogi või klassijuhataja loal, kooliarsti või med.õe loal haigestumise korral.

7.2 Õpilaste ning kooli töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatest juhtumitest peavad kõik kooli territooriumil viibivad isikud teavitama koheselt juhtkonda või pedagoogilist personali.

7.3 Urvaste Kooli pedagoogidel ja kasvatajatel on õigus nõuda oma kooli õpilaselt kirjalikku seletust, kui on tekkinud kahtlus, et kujunemas on hädaolukord või kui on kahjustatud kooli territooriumil viibivate isikute elu, vaimne ja füüsiline tervis, keskkond või on tekitatud ulatuslikku majanduslikku kahju.

7.4 Urvaste Kooli direktoril on õigus nõuda oma kooli töötajalt, kes oli õigusrikkumise tunnistajaks, kirjalikku seletust ja kooli töötaja on kohustatud andma niisuguse seletuse. Seletuskirja kantakse vähemalt alljärgnev: õigusrikkumise toimepanemise aeg ja kirjeldus; seletuskirja koostamise kuupäev; seletuskirja kirjutaja nimi, allkiri. Seletuskirjast tulenevalt rakendab kooli direktor vastavad mõjutusmeetmed.

7.5 Kui Urvaste Koolis või kooli territooriumil viibivad alkoholi- või narkojoobes või suitsetavad isikud, siis peavad kõik kooli territooriumil viibivad isikud teavitama koheselt kooli juhtkonda või pedagoogilist personali, kes rakendavad vastavaid meetmed.

7.6 Kui õpilane tarvitab Urvaste Koolis, kooli territooriumil või koolitöötajate vastutusel oleku ajal alkohoolseid jooke, narkootilisi või psühhotroopseid aineid või on toime pannud õigusrikkumise, siis kool informeerib vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras õpilase vanemat, kes vajadusel viib õpilase koju. Kui koduga ühendust ei saa, jääb õpilane kooli töötajate jälgimise alla ning õpilasele kutsutakse politsei, vajadusel kiirabi, kes tegutsevad vastavalt olukorrale, oma õigustele ja kohustustele.

7.7 Urvaste Kooli territooriumil ei kasutata pürotehnilisi vahendeid.

7.8 Hädaolukorra lahendamise plaani Urvaste Koolis kehtestab kooli direktor.

IV ÕPILASED JA VANEMAD

1. Õpilaste ja vanemate õigused ja kohustused

1.1 Vanemal on õigus

 • Urvaste Koolist saada teavet nii kooli- kui ka õppe- ja kasvatuskorralduse kohta;
 • Urvaste Koolist saada teavet oma lapse õppimise ja käitumise kohta;
 • taotleda oma lapsele kirjalikul pöördumisel tugi- või mõjutusmeetmete rakendamist;
 • taotleda logopeedi, eripedagoogi, psühholoogi ja sotsiaalpedagoogi teenust;
 • taotleda põhiharidust omandavale lapsele koduõpet haridus- ja teadusministri kehtestatud korras;
 • taotleda vajaduse korral Urvaste Koolilt ja õpilase elukohajärgselt valla- või linnavalitsuselt koolikohustuse täitmise tagamise meetmete rakendamist;
 • tutvuda õppe- ja kasvatustegevusalaste dokumentidega Urvaste Kooli veebilehel;
 • pöörduda Urvaste Kooli hoolekogu poole õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral;
 • avaldada arvamust ja teha ettepanekuid kirjalikult Urvaste Kooli hoolekogule õppe- ja koolikorralduslikes küsimustes;

1.2 Vanemal on kohustus

 • teatada Urvaste Kooli oma kontaktandmed;
 • luua kodus õppimist väärtustavad ja soodustavad tingimused;
 • teha koostööd Urvaste Kooliga;
 • tutvuda koolikorralduslike dokumentidega Urvaste Kooli veebilehel või paberkandjal koolis;
 • vajadusel kasutada tugi- või mõjutusmeetmeid, mida pakub Urvaste Kool või õpilase elukohajärgne valla- või linnavalitsus;
 • pöörduda Urvaste Kooli ettepanekul nõustamiskomisjoni poole;
 • tagada oma lapse koolikohustuse täitmine;
 • taotleda vajaduse korral Urvaste Koolilt ja õpilase elukohajärgselt valla- või linnavalitsuselt koolikohustuse täitmise tagamise meetmete rakendamist;
 • rahastada koduõpet , kui Urvaste Kool korraldab selle vanema taotluse alusel.

2.1 Õpilasel on õigus:

 • kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta oma kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kooli kodukorras sätestatud korras;
 • saada tugispetsialistide teenust;
 • täita õpiülesandeid ja osaleda temale Urvaste Kooli päevakavaga või individuaalse õppekavaga ettenähtud õppes;
 • võtta osa huvitegevusest Urvaste Koolis ;
 • osaleda Urvaste Kooli õpilasaktiivi tegevuses.

2. 2. Õpilasel on kohustus:

 • täita õpiülesandeid ja osaleda temale Urvaste Kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes;
 • järgida Urvaste Kooli kodukorras kehtestatud reegleid, mis on avalikustatud kooli veebilehel ja paberkandjal koolis.

3. Õpilase ja vanema teavitamine

3.1 Õpilasel ja vanemal on õigus saada koolist teavet ja selgitusi koolikorralduse ning õpilase õiguste ja kohustuste kohta.

3.2 Urvaste Kooli veebilehel avalikustatakse kooli õppekava, põhimäärus, arengukava, kodukord, õpilaskodu kodukord, avalduste ja muude dokumentide vormid: ( nt õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord, hindamise kord, õppeaasta aruanne, õppeaasta tööplaan, sisehindamise raport, eelarve, tellitud uuringud, ja analüüsid jms ), kooli töötajate koosseisud, ees- ja perekonnanimed, hariduse ja eriala, telefoninumbrid ning elektropostiaadressid, andmed täitmata ametikohtade kohta, riikliku ja teenistusliku järelevalve ettekirjutused või otsused ning riiklikku järelevalvet teostavate asutuste kontaktandmed.

3.3 Urvaste Kool avalikustab koolikorraldusliku teabe veebilehel , aineõpetaja ja klassijuhataja edastab vajaliku info e-kooli või õpilaspäeviku kaudu. Kooli kodukord on õpilastele ja vanematele kirjalikult kättesaadav klassiruumides ning kooli sotsiaalpedagoogi juures.

3.4 Õppeaasta või -veerandi alguses teavitatakse õpilasi ja vanemaid:

 • õppekava läbivatest peamistest teemadest;
 • vajalikest õppevahenditest;
 • õppeaine hindamise korraldusest ja alustest;
 • planeeritavatest üritustest;
 • kodukorras sätestatud päevakavast.
 • kool teavitab õpilast ja vanemat õpilase hinnetest kas:
 • elektrooniliselt e-kooli kaudu lapsevanema kirjalikul nõusolekul;
 • hinnetelehe kaudu e-koolis lapsevanema kirjalikul nõusolekul või paberkandjal;
 • paberil vormistatud klassitunnistusel

3.5 Kui vanem ei ole andnud nõusolekut õpilase hinnetest teavitamiseks elektrooniliselt, on Urvaste Kool kohustatud teavitama vanemat õpilase hinnetest paberil vormistatud klassitunnistuse kaudu.

 

 

4. Õpilase ja vanema nõustamine

4.1 Õpilase esmane õppetööalane abistamine ja nõustamine on õpetaja ülesanne õpetuse individualiseerimise teel ainetunnis ning tunnivälisel ajal ainekonsultatsioonide vormis.

4.2 Klassijuhatajad viivad läbi arenguvestlusi õpilaste ja lastevanematega vastavalt Urvaste Koolis kehtestatud arenguvestluste läbiviimise korrale.

4.3 Lapsevanemal on võimalus saada abi:

 • kooli juhtkonnalt, klassijuhatajalt;
 • aineõpetajalt/ klassiõpetajalt;
 • kooli tugispetsialistidelt;
 • kooliväliselt kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajalt ja õppenõustamiskeskusest

5. Vanemate koosoleku kokkukutsumine

5.1 Urvaste Kooli ja vanemate koostöö koordineerimiseks kutsub kooli direktor kokku õpilaste vanemate koosoleku vähemalt kaks korda aastas.

5.2 Vähemalt ühe viiendiku klassi õpilaste vanemate nõudmisel on kooli direktor kohustatud kutsuma kokku selle klassi õpilaste vanemate koosoleku.

6. Hoolekogu

6.1 Urvaste Kooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on Urvaste Kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe- ja kasvatustöö suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning paremate tingimuste loomisel. Hoolekogu täidab talle seadustes ja nende alusel pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks. Hoolekogu moodustatakse ja hoolekogu töökord kehtestatakse haridus- ja teadusministeeriumi kehtestatud korras.

7. Õpilase ja vanemate tunnustamine

7.1 Haridus- ja teadusministri ning Urvaste Kooli kehtestatud tingimustel ja korras tunnustatakse õpilast õpingute jooksul:

 • kirjaliku kiituse või tänuga ;
 • raamatu kinkimisega klassi või kooli lõpetamisel,
 • kevadise parimate õpilaste vastuvõtuga direktori poolt;
 • diplomi/ aukirjaga võistlustel, konkurssidel, viktoriinidel edukalt esinenutele;
 • preemia- ekskursiooniga

8. Vanemate tunnustamine

Kooli lapsevanemaid tunnustatakse:

 • tänukiri iga õppeaasta lõpus lapsevanemale, kelle laps jõuab koolis hästi või väga hästi edasi;
 • tänukiri või kooli logoga meene kooli toetamise ja abistamise eest;

 

9. Koostöö korraldamine vanematega

Urvaste Kool pakub lapsevanemale võimalust ühistegemistes kaasa lüüa:

 • osaleda kooliüritustel;
 • pakkuda abi koolisiseste ürituste organiseerimisel ja läbiviimisel;

 

10. Tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamine õpilase suhtes

10.1 Õpilase suhtes võib Urvaste Kool rakendada põhjendatud, asjakohaseid ja proportsionaalseid tugi- ja mõjutusmeetmeid, mille eesmärgiks on:

 • mõjutada õpilasi täitma koolikohustust;
 • mõjutada õpilasi käituma kooli kodukorra kohaselt;
 • teistest lugu pidama;
 • ennetama turvalisust ohustavate olukordade tekkimist koolis.

10.2 Enne tugi- või mõjutusmeetme määramist kuulatakse ära õpilase ja lapsevanema selgitused ja põhjendatakse tugi- või mõjutusmeetme valikut. Õpilase vanemat teavitatakse tugi- või mõjutusmeetme määramisest kirjalikult.

10.3 Õpilase suhtes võib rakendada tugimeetmeid:

 • arenguvestluse läbiviimine;
 • individuaalse õppekava rakendamine;
 • logopeedilise abi rakendamine,
 • suunamine kooli juures tegutsevasse huviringi;
 • vestlus tugispetsialistiga (sotsiaalpedagoog, eripedagoog, psühholoog) koolis või maakonna nõustamiskeskuses;
 • õpilase suunamine väikeklassi;
 • suunamine toetavatele raviprotseduuridele;

10. Õpilase suhtes võib rakendada mõjutusmeetmeid:

 

10.4.1 Vestlus:

 • õpilane - klassijuhataja – kasvataja
 • õpilane - sotsiaalpedagoog
 • õpilane – direktor
 • õpilane – klassijuhataja - sotsiaalpedagoog - lapsevanem
 • õpilase probleemilahenduse ümarlaud
 • õpilase käitumise arutamine õppenõukogus või hoolekogus

10.4.2 Mõjutusmeetmed:

 • Õpetaja suuline märkus
 • õpetaja kirjalik märkus;
 • kooli direktori käskkirjaline märkus/noomitus;
 • kool võtab hoiule õppetööks mittevajalikud esemed ning tagastab need kokkuleppel aineõpetaja ja lapsevanemaga;
 • õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida selleks määratud õpperuumis ja saavutada tunni lõpuks nõutavad õpitulemused, tagades vajadusel õpilase pedagoogilise juhendamise;
 • konfliktolukorras osalenud poolte lepitamine ja kokkulepe edasiseks tegevuseks;
 • kooli jaoks kasuliku tegevuse elluviimine vanema nõusolekul;
 • pärast õppetundide lõppu võib kool (õpetaja) õpilast rakendada määratud tegevusse kuni 1,5 tundi ühe õppepäeva jooksul;
 • ajutine keeld osa võtta huvialategevusest koolis, näiteks üritustest ja väljasõitudest;
 • ajutine õppes osalemise keeld kuni 10 õppepäeva ühe poolaasta jooksul koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused, mida otsustab õppenõukogu. Otsus ajutise õppes osalemise keelu kohaldamise kohta vormistatakse kirjalikult ja toimetatakse õpilasele ja tema vanemale kätte posti teel või antakse kätte allkirja vastu. Õpilasele koostatakse individuaalne kava, et tagada nõutavad õpitulemused. Vanem tagab õpilase järelevalve ja õppimise kodus.
 • taotleda õppenõukogu otsuse alusel õpilase elukohajärgselt kohalikult omavalitsuselt taotluse esitamist alaealiste komisjonile alaealise õpilase õigusrikkumise arutamiseks

 

 

11. Õpilaskond ja õpilasesindus

11.1 Urvaste Kooli õpilased moodustavad kooli õpilaskonna. Kooli õpilaskonnal on õigus otsustada ja korraldada õpilaselu küsimusi, lähtudes seadustest ja õigusaktidest.

 

V KOOLIKOHUSTUSE TÄITMINE

1. Koolikohustus

1.1 Koolikohustus on õpilase kohustus osaleda kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes. Koolikohustust ei loeta täidetuks, kui õpilane puudub õppest mõjuva põhjuseta.

2. Õpilase õppest puudumine

2.1 Õppest puudumine on lubatud üksnes mõjuvatel põhjustel. Õppetundidest puudumise mõjuvad põhjused on:

· ilmastikutingimused;

· õpilase haigestumine või temale tervishoiuteenuse osutamine;

· läbimatu koolitee või muu vääramatu jõud;

· olulised perekondlikud põhjused;

· muud kooli poolt mõjuvaks loetud põhjused (haiguspuhangud, elektrikatkestused jms)

3. Õppest puudumisest teavitamine

3.1 Lapsevanem teavitab õppest puudumise esimesel päeval klassijuhatajat õpilase puudumisest ja selle põhjusest helistamise teel

3.2 Kui lapsevanem ei ole klassijuhatajat teavitanud õpilase puudumisest, teavitab sotsiaalpedagoog sellest vanemat järgmisel õppepäeval.

3.3 Kui klassijuhatajal on tekkinud kahtlus, et õpilase puudumise põhjendamisel on esitatud ebaõigeid andmeid, on koolil õigus taotleda vanemalt täiendavaid selgitusi.

3.4 Kui vanem ei ole klassijuhatajat õpilase puudumisest teavitanud ning tal ei õnnestu puudumise põhjust välja selgitada, teavitab sotsiaalpedagoog kolmandal õppest puudumise päeval kohalikku omavalitsust.

3.5 Kui põhikooli õpilane on õppest puudunud ühe kuu jooksul 10 protsenti õppetundidest, teavitab kool kohalikku omavalitsust.

3. Andmed õpilaste kohta, kes on ühe õppeveerandi jooksul õppest mõjuva põhjuseta puudunud enam kui 20 protsendist õppetundidest, kantakse Eesti Hariduse Infosüsteemi õpilaste alamregistrisse.

4. Kooli meetmed koolikohustuse täitmise tagamiseks :

4.1 Koolikohustuse täitmise tagamiseks kohaldab kool õppest mõjuva põhjuseta puudunud õpilase suhtes järgmisi meetmeid:

 • õpilase põhjenduse ärakuulamine;
 • lapsevanema teavitamine;
 • õpilase käitumise arutamine vanemaga;
 • direktori käskkirjaline noomitus;
 • kohaliku omavalitsuse teavitamine

5. Urvaste Kooli kodukord on õpilastele ja kooli töötajatele täitmiseks kohustuslik. Kui koolikohustusliku ea ületanud õpilane rikub korduvalt kodukorda, ohustab oma käitumisega teiste turvalisust koolis , on koolil õigus õpilane koolist välja arvata.